En / en / en / en
Voetafdruk model
ImPACT model
Bevolking
Quotering
Nieuws

En/en/en/en

De meningen zijn vooral verdeeld over de vraag of het gaat om de afremming van de bevolkingsgroei of de matiging van onze vaak overmatige welvaart.

Een van de merkwaardigste eigenschappen van het menselijk denken, zoals zich dat in het dagelijks leven manifesteert, is dat problemen veelal aan één oorzaak worden toegeschreven. Dat heeft een evolutionaire achtergrond, waarop nu niet zal worden ingegaan. Wij hebben echter te maken met ingewikkelde zaken die door een complex van factoren worden beïnvloed.

I = P x V

Als basis kunnen we stellen dat de impact (vervuiling) gelijk is aan de vervuiling van alle individuen op aarde bij elkaar opgeteld. Anders gesteld: de totale vervuiling is gelijk aan het aantal mensen maal de gemiddelde vervuiling per persoon.

Als je dit preciezer wil berekenen moet je per land of per regio de gemiddelde vervuiling maal het aantal mensen nemen en al die producten bij elkaar optellen. De totale vervuiling is dan de som over alle landen van het aantal mensen per land maal de gemiddelde vervuiling in dat land.

En/en betekent dus in (vrijwel) elk land het bevolkingsaantal beperken en de vervuiling per persoon beperken.

MEV, voetafdruk

In het mondiale ecologische voetafdruk model (MEV, of gewoon voetafdruk-model) wordt de vervuiling integraal uitgedrukt in gha, globale hectares. Zie de pagina's over het voetafdruk-model.

De totale MEV is gelijk aan de som over alle landen van het bevolkingsaantal maal de gemiddelde voetafdruk.

En/en betekent dus in (vrijwel) elk land het bevolkingsaantal en de gemiddelde voetafdruk beperken. Aangezien dat voor arme landen onrechtvaardig is ten opzichte van de rijke landen, geldt dit nog meer voor de rijke landen.

I = P x A x T

In het IPAT model(van onder andere Ehrlich) wordt de vervuiling gesplitst: V = A x T

  • A (Affluence, welvaart, inkomen): staat in dit model voor de consumptie per persoon
  • T (Technology): technologische verbeteringen om de vervuiling, bij gelijkblijvende consumptie, te verminderen.

Dus I(mpact) = P(opulation) x A(ffluence) x T (echnology).

ImPACT

In het ImPACT model wordt de factor A verder uitgesplitst in A x C.

  • A (Affluence) staat hier voor inkomen, omdat een hoger inkomen leidt tot een hogere consumptie.
  • C (Consumption) staat voor bewust consumentengedrag, bijvoorbeeld het kopen van een duurdere doch zuiniger (elektrische) auto, of het reizen met de trein.

We krijgen zo het ImPACT model: de totale vervuiling I is de m(ultiplication) van bevolking P, inkomen A, consumptiegedrag C en technologie T. Dus I = P x A x C x T. Deze formule is het uitgangspunt om het aandeel van groei of krimp van elk van de verschillende factoren te berekenen. Over een bepaalde periode en voor een bepaalde regio.

Zie ook de pagina over het ImPACT model.

En/en/en/en

Aangezien de vier factoren van het ImPACT model elkaar (in een product) versterken, en de ecological overshoot inmiddels ongeveer 30% is (we verbruiken jaarlijks 1,3 aardes, ofwel we teren in op onze natuurlijke hulpbronnen), zullen we alle factoren gelijktijdig en naar vermogen moeten beperken, laten krimpen dus. Zowel het aantal mensen, als het inkomen (jaja, ook een heikel punt), als het milieubewust gedrag, als technologische verbeteringen.

Totnogtoe hebben de politiek en de milieubeweging hun inspanningen vooral gericht op milieubewust gedrag en technologische verbeteringen. Maar de winst die op deze punten is behaald is teniet gedaan door stijgende welvaart (op zich niet ongewenst, zeker niet in arme landen) en een stijgend aantal mensen.

Zie ook bijvoorbeeld de grafiek in de pagina over het ImPACT model.